รับตรง59 ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 59 15:23 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
10 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
06 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
11 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
17 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 28 สาขา จำนวน : 810 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
2. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
3. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
4. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาประมง 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
5. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
6. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน(เทียบโอน) 30 ไม่ใช้ กศน
7. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์-พืชไร่(เทียบโอน) 30 ไม่ใช้ กศน
8. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์-พืชสวน(เทียบโอน) 30 ไม่ใช้ กศน
9. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ(เทียบโอน) 10 ไม่ใช้ กศน
10. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์(เทียบโอน) 30 ไม่ใช้ กศน
11. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาประมง(เทียบโอน) 30 ไม่ใช้ กศน
12. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์(เทียบโอน) 15 ไม่ใช้ กศน
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
16. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
17. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
18. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร(เทียบโอน) 20 ไม่ใช้ กศน
19. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 ไม่ใช้ กศน
20. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
21. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
22. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
23. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
24. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ(เทียบโอน)(ภาคปกติ) 40 ไม่ใช้ กศน
25. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ(เทียบโอน)(ภาคสมทบ) 40 ไม่ใช้ กศน
26. คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
27. คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์(เทียบโอน) 20 ไม่ใช้ กศน
28. สถาบันเทคโนโลยีการบิน 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง