รับตรง59 หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ สาขาวิขาที่มีการสอบ (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 59 16:40 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
25 ก.พ. 2559 - 25 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
25 ก.พ. 2559 - 25 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
31 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
09 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
09 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
20 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 23 สาขา จำนวน : 1,451 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 13 2.50 อาชีวะ
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 28 ไม่ใช้ อาชีวะ
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 32 2.50 อาชีวะ
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 51 ไม่ใช้ อาชีวะ
5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 42 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
6. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 42 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
7. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 8 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
8. คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 100 ไม่ใช้ อาชีวะ
9. คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษศาสตร์) 125 ไม่ใช้ อาชีวะ
10. คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ) 125 ไม่ใช้ อาชีวะ
11. คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษนานาชาติ) 140 ไม่ใช้ อาชีวะ
12. สำนักวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 45 ไม่ใช้ อาชีวะ
13. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์) 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, กศน
14. สำนักวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ(นานาชาติ) 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
15. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
16. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
17. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 70 ไม่ใช้ อาชีวะ
18. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 295 ไม่ใช้ อาชีวะ
19. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
20. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
21. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
22. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สาขาวิชานักบินพาณิชย์ตรี 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
23. วิทยาลัยการแพทย์พื่นบ้านและการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 90 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง