รับตรง59 วิธีทั่วไป (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 59 18:16 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 มี.ค. 2559 - 28 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
06 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 49 สาขา จำนวน : 1,572 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี(วิทยาเขตพัทลุง) 45 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม(วิทยาเขตพัทลุง) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา(วิทยาเขตพัทลุง) 45 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา(วิทยาเขตพัทลุง) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(วิทยาเขตพัทลุง) 45 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(วิทยาเขตพัทลุง) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(วิทยาเขตพัทลุง) 24 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์(วิทยาเขตพัทลุง) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
9. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาเขตพัทลุง) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(วิทยาเขตพัทลุง) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
11. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์(วิทยาเขตพัทลุง) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
12. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน(วิทยาเขตพัทลุง) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
13. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย(วิทยาเขตพัทลุง) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
14. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(วิทยาเขตพัทลุง) 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
15. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย(วิทยาเขตพัทลุง) 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
16. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา(วิทยาเขตพัทลุง) 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
17. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาชาวิชาพืชศาสตร์(วิทยาเขตพัทลุง) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
18. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาชาวิชาสัตวศาสตร์(วิทยาเขตพัทลุง) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
19. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร(วิทยาเขตพัทลุง) 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
20. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาชาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อกสนพัฒนาชุมชน(วิทยาเขตพัทลุง) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
21. คณะนิติศาสตร์(วิทยาเขตพัทลุง) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
22. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(สงขลา) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
23. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์(สงขลา) 25 ไม่ใช้ อาชีวะ
24. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน(สงขลา) 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
25. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์(สงขลา) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
26. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา(สงขลา) 25 ไม่ใช้ อาชีวะ
27. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น(สงขลา) 45 ไม่ใช้ อาชีวะ
28. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน แผนที่1(สงขลา) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
29. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน แผนที่ 2(สงขลา) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
30. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย(สงขลา) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
31. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู(สงขลา) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
32. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(สงขลา) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
33. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น(สงขลา) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
34. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (สงขลา) 8 ไม่ใช้ อาชีวะ
35. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(สงขลา) 25 ไม่ใช้ อาชีวะ
36. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (สงขลา) 35 ไม่ใช้ อาชีวะ
37. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (สงขลา) 5 ไม่ใช้ อาชีวะ
38. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (สงขลา) 7 ไม่ใช้ อาชีวะ
39. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี (สงขลา) 4 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
40. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(สงขลา) 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
41. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี(สงขลา) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
42. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด)(สงขลา) 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
43. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การจัดการการค้าปลีก)(สงขลา) 100 ไม่ใช้ อาชีวะ
44. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(กาประกอบการและการจัดการ)(สงขลา) 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
45. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง(สงขลา) 5 ไม่ใช้ อาชีวะ
46. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย(สงขลา) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
47. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการการออกแบบ(สงขลา) 5 ไม่ใช้ อาชีวะ
48. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์(สงขลา) 5 ไม่ใช้ อาชีวะ
49. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(สงขลา) 74 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยทักษิณทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง