รับตรง59 ภาคปกติ (รอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 59 16:15 น. สนใจสมัคร : 7
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
16 มี.ค. 2559 - 25 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
03 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
14 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
23 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
28 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
02 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 71 สาขา จำนวน : 2,421 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม(ปิโตเคมีและสิ่งแวดล้อม) 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 12 ไม่ใช้ อาชีวะ
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีซอฟแวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 4 ไม่ใช้ อาชีวะ
11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 24 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 36 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 80 ไม่ใช้ อาชีวะ
15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามันและความปลอดภัย 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
16. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
17. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
18. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
19. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, กศน
20. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
21. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
22. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
23. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการคุณภาพ) 25 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
24. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(การจัดการผลิต) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
25. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 65 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
26. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 2.00 อาชีวะ
27. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
28. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย(ภาษาไทยทางธุรกิจ) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
29. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
30. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย(ภาษาและวรรณกรรม) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
31. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
32. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา(ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
33. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา(ภูมิสารสนเทศ) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
34. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา(การพัฒนาตามแนววิถีพุทธ) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
35. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
36. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
37. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
38. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
39. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
40. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปื 30 2.00 อาชีวะ
41. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์(แขนงนาฏยศิลป์ไทย) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
42. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์(แขนงนาฏยศิลป์สากล) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
43. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
44. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 100 ไม่ใช้ อาชีวะ
45. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน(ผู้ประกาศและการแสดง) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
46. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน(ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
47. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนต์และดิจิทัลมีเดีย 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
48. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
49. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
50. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
51. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
52. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
53. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาศตร์ 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
54. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
55. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
56. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี) 60 ไม่ใช้ อาชีวะ
57. วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 80 ไม่ใช้ อาชีวะ
58. วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
59. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
60. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
61. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา 20 2.50 อาชีวะ
62. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
63. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
64. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
65. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
66. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
67. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
68. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก) 25 ไม่ใช้ อาชีวะ
69. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
70. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
71. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง