รับตรง59 ภาคปกติ ประเภททั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 59 14:48 น. สนใจสมัคร : 9
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
07 มี.ค. 2559 - 25 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
18 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
01 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
06 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
15 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
19 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 60 สาขา จำนวน : 2,074 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น) 17 ไม่ใช้ อาชีวะ
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น) 44 ไม่ใช้ อาชีวะ
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น) 85 ไม่ใช้ อาชีวะ
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น) 42 ไม่ใช้ อาชีวะ
5. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น) 38 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
6. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น) 44 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
7. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา(นาฏศิลป์) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
8. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา(ดนตรี) 12 ไม่ใช้ อาชีวะ
9. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) 7 ไม่ใช้ อาชีวะ
10. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 8 ไม่ใช้ อาชีวะ
11. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 18 ไม่ใช้ อาชีวะ
12. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 16 ไม่ใช้ อาชีวะ
13. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 ไม่ใช้ อาชีวะ
14. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
15. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 19 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
16. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13 ไม่ใช้ อาชีวะ
17. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 16 ไม่ใช้ อาชีวะ
18. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 18 ไม่ใช้ อาชีวะ
19. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 14 ไม่ใช้ อาชีวะ
20. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา 16 ไม่ใช้ อาชีวะ
21. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 14 ไม่ใช้ อาชีวะ
22. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 37 ไม่ใช้ อาชีวะ
23. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
24. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน 37 ไม่ใช้ อาชีวะ
25. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 36 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
26. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
27. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ(เทียบโอน) 21 ไม่ใช้ กศน
28. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 53 ไม่ใช้ อาชีวะ
29. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 25 ไม่ใช้ อาชีวะ
30. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี(เทียบโอน) 24 ไม่ใช้ กศน
31. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 45 ไม่ใช้ อาชีวะ
32. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 49 ไม่ใช้ อาชีวะ
33. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 80 ไม่ใช้ อาชีวะ
34. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 91 ไม่ใช้ อาชีวะ
35. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต 40 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
36. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 37 ไม่ใช้ อาชีวะ
37. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนและอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 2.00 อาชีวะ
38. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 35 ไม่ใช้ อาชีวะ
39. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี 38 ไม่ใช้ อาชีวะ
40. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 51 ไม่ใช้ อาชีวะ
41. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 65 ไม่ใช้ อาชีวะ
42. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 64 ไม่ใช้ อาชีวะ
43. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 37 ไม่ใช้ อาชีวะ
44. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
45. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
46. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 29 ไม่ใช้ อาชีวะ
47. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
48. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 37 ไม่ใช้ อาชีวะ
49. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 ไม่ใช้ อาชีวะ
50. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา 38 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
51. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 37 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
52. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 36 ไม่ใช้ อาชีวะ
53. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 23 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
54. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
55. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์(เทียบโอน) 44 ไม่ใช้ กศน
56. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 41 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
57. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต(เทียบโอน) 45 ไม่ใช้ กศน
58. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 31 ไม่ใช้ อาชีวะ
59. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 36 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
60. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 35 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง