รับตรง59 ประเภทสอบตรง (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 59 17:56 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
25 มี.ค. 2559 - 07 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 31 สาขา จำนวน : 579 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
9. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด(ภาคพิเศษ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
10. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(ภาคพิเศษ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
11. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี(ภาคพิเศษ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์(ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
19. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีและสีสิ่งทอ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-พอลิเมอร์และเส้นใย 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
21. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(เทียบโอน) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง

สัมภาษณ์
22. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล(เทียบโอน)(ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง

สัมภาษณ์
23. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ(เทียบโอน)(ภาคพิเศษ) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง

สัมภาษณ์
24. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม(เทียบโอน)(ภาคพิเศษ) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง

สัมภาษณ์
25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(เทียบโอน)(ภาคพิเศษ) 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง

สัมภาษณ์
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก(เทียบโอน) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง

สัมภาษณ์
27. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์(เทียบโอน) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง

สัมภาษณ์
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง(เทียบโอน) 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง

สัมภาษณ์
29. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประติมากรรม 13 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
30. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 23 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
31. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะไทย 13 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง