รับตรง59 ภาคปกติ รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 59 18:18 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
22 มี.ค. 2559 - 29 เม.ย. 2559
ชำระเงิน
22 มี.ค. 2559 - 29 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
14 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
18 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 29 สาขา จำนวน : 920 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
2. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
3. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริการลูกค้า 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
4. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 70 ไม่ใช้ อาชีวะ
5. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
14. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาHospitality Management(International Programme) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
15. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 60 ไม่ใช้ อาชีวะ
16. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน 60 ไม่ใช้ อาชีวะ
17. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
18. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
19. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม(ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
20. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
21. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี(ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
22. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเลขานุการืทางการแพทย์(ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
23. โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร(ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) 15 ไม่ใช้ อาชีวะ
24. โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร(ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
25. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ซอยรางน้ำ) 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
26. คณะวิทยาจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสร์(ซอยระนอง 2) 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
27. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน(สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี) 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
28. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง(สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี) 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
29. โรงเรียนกาเรือน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี) 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง