รับตรง59 ใช้ข้อสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 59 10:11 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 เม.ย. 2559 - 22 เม.ย. 2559
ชำระเงิน
01 เม.ย. 2559 - 22 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
13 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
21 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
03 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 23 สาขา จำนวน : 660 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. ศิลปศาสตร์สาขาจีนศึกษา (สอบภาษาจีน) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
2. คณะนิติศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ 60 ไม่ใช้ อาชีวะ
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาการบัญชี 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
5. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 70 ไม่ใช้ อาชีวะ
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน 60 ไม่ใช้ อาชีวะ
8. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ อาชีวะ
9. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
10. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
11. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
12. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
13. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
14. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
15. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
16. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 10 ไม่ใช้ อาชีวะ
17. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอนามันสิ่งแวดล้อม 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
18. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
19. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
20. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
21. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
22. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
23. หลักสูตรสาธารณะสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณะสุข 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง