รับตรง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 58 00:41 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ส.ค. 2558 - 15 ก.ย. 2558
ชำระเงิน
01 ส.ค. 2558 - 16 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
23 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
19 ธ.ค. 2558 - 20 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
28 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 32 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและการอาหาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
3. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
4. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
5. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
6. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเซรามิก ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
7. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
8. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
9. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
10. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
11. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
12. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
13. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
14. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
15. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
16. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
17. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
18. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
19. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
20. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องมือ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
21. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
22. สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
23. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
24. สาขาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
25. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
26. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
27. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
28. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรสารสนเทศศึกษาและซอฟต์แวร์วิสาหกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
29. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรการจัดการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
30. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
31. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
32. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง