ระบบโควตาทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 58 10:56 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
03 ส.ค. 2558 - 11 ก.ย. 2558
ชำระเงิน
03 ส.ค. 2558 - 11 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
09 ต.ค. 2558
สัมภาษณ์
18 ต.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
27 พ.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 40 สาขา จำนวน : 3,280 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน) 60 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) 60 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาจีน) 50 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) 50 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (สอบภาษาจีน) 80 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ 60 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
7. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร5ปี) 50 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
8. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน) (หลักสูตร5ปี) 50 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
9. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 160 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
10. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม) 160 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
11. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานการบริการทางการบิน) 100 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
12. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 300 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
13. บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 80 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
14. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 80 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
15. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 160 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
16. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปาทาน 160 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
17. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิติกส์ทางการบิน) 100 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
18. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) 60 2.50 ไม่ระบุ
19. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 60 2.50 วิทย์-คณิต
20. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 60 2.50 วิทย์-คณิต
21. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 2.50 วิทย์-คณิต
22. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 2.50 วิทย์-คณิต
23. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 60 2.50 วิทย์-คณิต
24. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 60 2.50 วิทย์-คณิต
25. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 60 2.50 วิทย์-คณิต
26. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ 40 2.50 วิทย์-คณิต
27. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง 80 2.50 วิทย์-คณิต
28. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 60 2.50 วิทย์-คณิต
29. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 60 2.50 วิทย์-คณิต
30. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 60 2.50 วิทย์-คณิต
31. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 60 2.50 วิทย์-คณิต
32. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 60 2.50 วิทย์-คณิต
33. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 2.50 วิทย์-คณิต
34. วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 60 2.50 วิทย์-คณิต
35. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 60 2.50 วิทย์-คณิต
36. การแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 5 ปี และปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี) 60 2.50 วิทย์-คณิต
37. การยภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 60 2.50 วิทย์-คณิต
38. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 80 2.50 วิทย์-คณิต
39. พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 80 2.50 วิทย์-คณิต
40. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 160 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
9
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง