รับตรง59 โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 59 13:29 น. สนใจสมัคร : 14
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 มี.ค. 2559 - 19 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
04 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
10 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
13 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 35 สาขา จำนวน : 147 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพานิชยนาวี และสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 3 2.80 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
2. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
3. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 2 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 2 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 2 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
9. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์(ภาคปกติ) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 5 2.50 จบ ม.6
10. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์(ภาคปกติ) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 3 2.50 จบ ม.6
11. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์(ภาคปกติ) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3 2.50 จบ ม.6
12. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์(ภาคปกติ) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 5 2.75 จบ ม.6
13. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก ำลังกายและการกีฬา 10 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
14. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคปกติ) สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 5 2.00 จบ ม.6
15. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคปกติ) สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา 10 2.00 จบ ม.6
16. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์(ภาคปกติ) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์กลุ่มภูมิศาสตร์ 10 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
17. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์(ภาคปกติ) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ 10 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
18. คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคปกติ) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 5 2.00 จบ ม.6
19. คณะสาธารณสุขศาสตร์(ภาคปกติ) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 5 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
20. วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ) สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร 1 2.75 จบ ม.6
21. วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 2.75 จบ ม.6
22. วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 2.75 จบ ม.6
23. วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ) สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาต 1 2.75 จบ ม.6
24. คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี (ภาคปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 5 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
25. คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี (ภาคปกติ) สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 10 2.00 จบ ม.6
26. คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี (ภาคปกติ) สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 10 2.00 จบ ม.6
27. คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี (ภาคปกติ) สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 10 2.00 จบ ม.6
28. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ภาคปกติ) สาขาวิชาเกษตรศาสตร 1 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
29. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ภาคปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
30. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว (ภาคปกติ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
31. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว (ภาคปกติ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
32. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว (ภาคปกติ) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 3 2.00 จบ ม.6
33. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว (ภาคปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
34. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว (ภาคปกติ) สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
35. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว (ภาคปกติ) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง