รับตรง59 ภาคปกติ (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 59 16:33 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 มี.ค. 2559 - 18 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
22 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
26 เม.ย. 2559 - 29 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
02 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
06 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 53 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเกษตรศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาคหกรรมศาสตร์ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเคมี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาสัตวศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาชีววิทยา ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
14. วิทยาลัยการฝึกหัดครูสาขาดนตรีไทยศึกษา ไม่ระบุ 2.50 จบ ม.6, กศน
15. วิทยาลัยการฝึกหัดครูสาขานาฏศิลป์ไทย ไม่ระบุ 2.50 จบ ม.6, กศน
16. วิทยาลัยการฝึกหัดครูสาขาจิตวิทยา ไม่ระบุ 3.00 จบ ม.6, กศน
17. วิทยาลัยการฝึกหัดครูสาขาฟิสิกส์ ไม่ระบุ 3.00 จบ ม.6, กศน
18. วิทยาลัยการฝึกหัดครูสาขาพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 3.00 จบ ม.6, กศน
19. วิทยาลัยการฝึกหัดครูสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ไม่ระบุ 3.00 จบ ม.6, กศน
20. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการพัฒนาชุมชน ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
21. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาดนตรีไทย ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
22. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาดนตรีตะวันตก ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
23. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขานาฏศิลป์และการละคร ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
24. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขานิติศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
25. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาไทย ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
26. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
27. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
28. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
29. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
30. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขา การบริหารและพัฒนาเมือง ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
31. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
32. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
33. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาจีนธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
34. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
35. คณะวิทยาการจัดการสาขาเศรษฐศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
36. คณะวิทยาการจัดการสาขาบัญชีบัณฑิต ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
37. คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
38. คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการทั่วไป ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
39. คณะวิทยาการจัดการสาขาการตลาด ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
40. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
41. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
42. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาสถาปัตยกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
43. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
44. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
45. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
46. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
47. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
48. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
49. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีอาคาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
50. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
51. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
52. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
53. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมพลังงาน 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง