รับตรง59 ภาคปกติ (รอบที่ 4)

มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 59 18:08 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
21 มี.ค. 2559 - 24 เม.ย. 2559
ชำระเงิน
21 มี.ค. 2559 - 25 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
28 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
30 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
04 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 39 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 ปี ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 ปี ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
5. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
6. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
7. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
8. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
9. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีเพื่อการสื่อสาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
10. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
11. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
12. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
13. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
14. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
15. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง 5 ปี ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
16. คณะวิทยาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจนำเที่ยว ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
17. คณะวิทยาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจโรงแรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
18. คณะวิทยาการสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
19. คณะวิทยาการสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
20. คณะวิทยาการวิชาเอกการตลาด ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
21. คณะวิทยาการวิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
22. คณะวิทยาการวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
23. คณะวิทยาการวิชาเอกการจัดการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
24. คณะวิทยาการวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
25. คณะวิทยาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
26. คณะวิทยาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจนำเที่ยว (เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
27. คณะวิทยาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจโรงแรม (เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
28. คณะวิทยาการวิชาเอกการตลาด (เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
29. คณะวิทยาการวิชาเอกการจัดการ (เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
30. คณะวิทยาการวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
31. คณะวิทยาการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
32. คณะวิทยาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
33. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
34. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
35. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
36. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
37. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร วิชาเอกอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
38. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
39. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธนบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง