รับตรง59 รับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 59 14:59 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 เม.ย. 2559 - 20 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
28 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
03 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
04 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 39 สาขา จำนวน : 72 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิด 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
5. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 3 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

GAT/PAT

สัมภาษณ์
7. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

GAT/PAT

สัมภาษณ์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป 4 2.75 จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร 1 2.75 จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 2.75 จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 2.75 จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 2.75 จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
13. คณะนิติศาสตร์ (สายวิทยาศาสตร์) 5 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
14. คณะนิติศาสตร์ (สายศิลปศาสตร์) 5 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
15. คณะสาธารณะสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
16. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
17. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัด 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
18. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
19. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
20. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
21. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
22. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
23. วิทยาลัยนานาชาติ สาขากิจการระหว่างประเทศ 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
24. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
25. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
26. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
27. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศษ 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
28. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
29. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 3 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
30. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
31. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 2 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
32. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
33. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
34. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
35. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
36. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
37. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
38. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 2 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
39. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 2 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง