รับตรง 60 หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ (ระยะเวลาศึกษา 1 ปี)

โรงเรียนการไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 60 17:27 น. สนใจสมัคร : 147
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
18 เม.ย. 2560 - 09 พ.ค. 2560
ชำระเงิน
ไม่ระบุ - 11 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
08 มิ.ย. 2560
สอบข้อเขียน
18 มิ.ย. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
20 ก.ค. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 202 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ 202 2.50 จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์


สถานที่จัดการเรียนการสอน  : โรงเรียนการไปรษณีย์

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ       : หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์

จำนวนที่เปิดรับ                    :  202  คน 

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายสามัญ
2. คะแนนเกรดเฉลี่ย(GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.55 
3. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน มีรายวิชาที่ต้องสอบ  ดังนี้
- คณิตศาสตร์         
- ภาษาไทย           
- ภาษาอังกฤษ                  ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
- คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- การทดสอบทัศนคติ           
2. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์


ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 300 บาท

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร ไฟล์แนบ

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


UploadImage


UploadImage
UploadImageUploadImage
 
โปรแกรมรับตรงของโรงเรียนการไปรษณีย์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง