รับตรง59 ภาคปกติ รอบทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 59 11:02 น. สนใจสมัคร : 10
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
21 มี.ค. 2559 - 10 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
25 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
30 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
12 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
23 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
28 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 56 สาขา จำนวน : 3,075 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย 40 2.75 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 40 2.75 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป๋ 10 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
4. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 35 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
5. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 40 2.75 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
6. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) 15 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
7. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) 30 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
8. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 15 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
9. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 3.00 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
10. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 40 2.75 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
11. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา 40 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
12. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 45 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
13. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 50 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
14. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 50 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
15. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 55 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
16. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 60 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
17. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ 45 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
18. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 100 2.00 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
19. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 40 2.00 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
20. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเทียวและการโรงแรม 100 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
21. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและ การออกแบบ 25 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
22. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 1.80 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
23. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 70 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
24. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 90 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
25. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 65 2.00 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
26. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 20 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
27. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 60 2.00 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
28. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 60 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
29. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 40 2.00 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
30. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 50 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
31. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 80 2.00 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
32. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 85 2.00 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
33. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม 75 2.50 จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
34. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิซาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 55 2.00 จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
35. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 45 2.00 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
36. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาการจัดการ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) 40 2.00 จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
37. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงทอ 40 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
38. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 100 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
39. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 70 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
40. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 100 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
41. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ อุตสาหกรรม 100 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
42. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 40 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
43. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 40 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
44. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 35 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
45. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 35 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
46. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 100 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
47. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 50 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
48. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
49. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร 100 2.50 จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
50. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 100 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
51. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ 50 2.00 จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
52. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 85 2.00 จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
53. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี 100 2.50 จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
54. หลักสูตรเศรษฐศาสตร บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การ จัดการธุรกิจ) 20 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
55. หลักสูตรเศรษฐศาสตร บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือ และการบริหาร) 10 ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
56. หลักสูตรนิเทศศาสตร บัณฑิต สาขา 100 2.00 จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

            มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี และ5 ปี

ปฏิทินดำเนินการ

รับสมัคร                                                                        21 มี.ค. -10 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                                       25 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ                                                       30 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านข้อเขียน
และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                                                      12 พ.ค. 2559
สอบสัมภาษณ์                                                                     23 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา                                              28 พ.ค. 2559


สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะ/สาขาวิชา/จำนวนที่เปิดรับและคุณสมบัติเฉพาะ     

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ปวช. หรือปวส.หรือเทียบเท่า เท่านั้นและต้องมีใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน
2. สำหรับสาขาวิชาพลศึกษา ต้องมีใบรับรองแพทย์


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 
 
  1. พิจารณาจากการสอบข้อเขียน
ภาคทฤษฏี 
       - ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5 ปี) ต้องสอบ วิชาความถนัดทางการเรียนและวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู รวม 150 ข้อ ประกอบด้วย 
          1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
          2. คณิตศาสตร์
          3. ภาษาไทย
          4. ภาษาอังกฤษ
          5. วิทยาศาสตร์
          6. สังคมศึกษา
          7. ความถนัดในวิชาชีพครู
    - ผู้สมัครในสายอื่นต้องสอบวิชาความถนัดทางการเรียน รวม 150 ข้อประกอบด้วย 
          1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
          2. คณิตศาสตร์
         3. ภาษาไทย
         4. ภาษาอังกฤษ
         5. วิทยาศาสตร์
         6. สังคมศึกษา

ภาคปฏิบัติ 
        เฉพาะผู้ที่สมัครสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์(5 ปี)และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาดนตรีศึกษา(วิชาเอกดนตรีไทย) สอบปฏิบัติและความรู้วิชาเอก(ต้องนำเครื่องดนตรีที่ใช้สอบปฏิบัติตามความถนัด)
2. สาขาวิชาดนตรีศึกษา(วิชาเอกดนตรีตะวันตก) สอบปฏิบัติและความรู้วิชาเอก(ต้องนำเครื่องดนตรีที่ใช้สอบปฏิบัติตามความถนัด)
3. สาขาวิชานาฏศิลป์ สอบปฏิบัติ(ต้องนำเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าโจงกระเบน เพลงที่ใช้ประกอบการสอบ)
4. สาขาวิชาศิลปศึกษาสอบปฏิบัติ(ต้องนำอุปกรณ์วาดภาพ เช่น ดินสอEE กระดาษวาดรูป A2 กระดานรองวาดรูป)
5. สาขาวิชาพลศึกษา สอบปฏิบัติ(ต้องนำชุดพลศึกษา หรือชุดกีฬา)
6. สาขาวิชาดนตรี สอบปฏิบัติ(ต้องนำเครื่องดนตรีที่ใช้สอบปฏิบัติตามความถนัด)


ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 200 บาท

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง