รับตรง59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

สภาการพยาบาล ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 59 12:25 น. สนใจสมัคร : 9
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
03 เม.ย. 2559 - 20 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 80 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 50 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
 
                  สภาการพยาบาล รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้ช่วยพยาบาล

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร 3 - 20 เม.ย. 2559

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : สภาการพยาบาล

คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ       

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 50 คน

​- หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล            30 คน

คุณสมบัติ

ผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการ
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายวิทย์-คณิต โดยเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดจากโรงเรียนตะเวนชายแดน หรือเป็นบุตรธิดา ของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของจังหวัดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีผลคะแนนการสอบ 4 ส่วน ดังนี้
    - ผลการสอบ O-NET

    - ผลการสอบ GAT และ PAT2
    - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)
4. ได้รับการคัดเลือกและการสนับสนุนเพื่อสมัครเข้าศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่สำเร็จการศึกษา มีหนังสือรับรองจากครูใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาของบิดา/มารดา

ผู้สมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการ
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า และสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดจากโรงเรียนตะเวนชายแดน หรือเป็นบุตรธิดา ของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน
2. อายุไม่น้อยกว่า 17 ปี นับถึงวันที่สมัคร
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของจังหวัดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

4. ได้รับการคัดเลือกและการสนับสนุนเพื่อสมัครเข้าศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่สำเร็จการศึกษา มีหนังสือรับรองจากครูใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาของบิดา/มารดา

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก

ผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. 
มีผลคะแนนการสอบ 4 ส่วน ดังนี้
    - ผลการสอบ O-NET

    - ผลการสอบ GAT และ PAT2
    - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)
2. การตรวจร่างกาย
3. การสัมภาษณ์


ผู้สมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
1. 
มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)
2. การตรวจร่างกาย
3. การสัมภาษณ์โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของสภาการพยาบาลทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของสภาการพยาบาล ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง