รับตรง59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ โครงการศึกษษศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 59 13:54 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 เม.ย. 2559 - 10 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
20 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
27 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
04 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ โครงการศึกษษศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ 30 2.50 จบ ม.6, กศน

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร                                                        11 เม.ย. - 10 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                            20 มิ.ย. 2559
สอบสัมภาษณ์                                                            27 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                    4 ก.ค. 2559สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ       :  วิทยาลัยสหวิชาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

จำนวนรับ                            : 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติ 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ารวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
3. รับผู้ที่มีพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และรับพื้นฐานศิลปศาสตร์
4. มีผลคะแนน O-NET ในปี 2557 หรือ 2558 มี 5 รายวิชาได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
5. มีผลการสอบ GAT และผู้สมัครพื้นฐานวิทย์ต้องมี PAT1 ผู้ที่มีพื้นฐานศิลปะ ต้องมี PAT7 อย่างใดอย่างหนึ่ง

 
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะจัดเรียงคะแนนดังนี้

    1. GPAX คะแนนเต็ม 4.00 ค่าถ่วงน้ำหนัก 75 คิดเป็นร้อยละ 20 คะแนนที่ใช้ในการจัดลำดับ 6,000

     2. คะแนน O-NET
     2.1 O-NET ภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 ค่าถ่วงน้ำหนัก 3 คิดเป็นร้อยละ 6 คะแนนที่ใช้ในการจัดลำดับ 1,500
    2.2 O-NET สังคมศึกษา คะแนนเต็ม 100 ค่าถ่วงน้ำหนัก 3 คิดเป็นร้อยละ 6 คะแนนที่ใช้ในการจัดลำดับ 1,500
    2.3 O-NET ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 ค่าถ่วงน้ำหนัก 3 คิดเป็นร้อยละ 6 คะแนนที่ใช้ในการจัดลำดับ 1,500
    2.4 O-NET คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 ค่าถ่วงน้ำหนัก 3 คิดเป็นร้อยละ 6 คะแนนที่ใช้ในการจัดลำดับ 1,500
    2.5 O-NET วิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 ค่าถ่วงน้ำหนัก 3 คิดเป็นร้อยละ 6 คะแนนที่ใช้ในการจัดลำดับ 1,500

    3. GAT คะแนนเต็ม 300 ค่าถ่วงน้ำหนัก 1 คิดเป็นร้อยละ 30 คะแนนที่ใช้ในการจัดลำดับ 9,000
    4. PAT คะแนนเต็ม 300 ค่าถ่วงน้ำหนัก 1 คิดเป็นร้อยละ 20 คะแนนที่ใช้ในการจัดลำดับ 6,000
2.การสอบสัมภาษณ์

อัตราค่าธรรมเนียม : ค่าสมัคร 500 บาท 


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร 
คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง