รับตรง59 หลักสูตร ACC.BIZ.SMART คณะการบัญชีและการจัดการ โครงการพิเศษเรียน 5 ปี 2 ปริญญา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 59 12:38 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 มี.ค. 2559 - 20 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
31 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
04 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
07 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 11 สาขา จำนวน : 880 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 80 2.50 จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) 80 2.50 จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ) 80 2.50 จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) 80 2.50 จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
5. คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) 80 2.50 จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
6. คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด) 80 2.50 จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
7. คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการเงิน) 80 2.50 จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
8. คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 80 2.50 จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
9. คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 80 2.50 จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
10. คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 80 2.50 จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
11. คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 80 2.50 จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage       
             คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษเรียน 5 ปี 2 ปริญญา หลักสูตร ACC.BIZ.SMART

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร                                              1 มี.ค. - 20 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                 31 พ.ค. 2559
สอบสัมภาษณ์                                                   4 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                         7 มิ.ย. 2559


สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ 

 คณะการบัญชีและการจัดการ ดังนี้

- ACCSMART
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จำนวน 80 คน

​- BIZ.SMART
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาการจัดการ)และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต จำนวน 80 คน
​- CEO.SMART
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาการจัดการการประกอบการ)และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต จำนวน 80 คน
​- HR.SMART
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต จำนวน 80 คน​
- IB.SMART
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ)และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต จำนวน 80 คน
​- MK.SMART
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาการตลาด)และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการตลาด) จำนวน 80 คน
​- 
IT.SMART
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) จำนวน 80 คน

- ฺBIT.SMART
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาเทคโนโลยีสาสนเทศธุรกิจ)และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาวิชาเทคโนโลยีสาสนเทศธุรกิจ) จำนวน 80 คน
​- ECOM.SMART
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) จำนวน 80 คน
​- ECON.SMART
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) จำนวน 80 คน
- FM.SMART
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาการบริหารการเงิน)และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ) จำนวน 80 คนคุณสมบัติ 

     เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลา หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก

พิจารณากลุ่มนักเรียนสายสามัญ
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดเป็นร้อยละ 10

2. ผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นต่ำ จะพิจารณา 4 กลุ่มสาระดังนี้
   - ภาษาไทย               ร้อยละ 6
   - คณิตศาสตร์             ร้อยละ 5
   - สังคมศาสตร์            ร้อยละ 5
   - ภาษาต่างประเทศ     ร้อยละ 4

3. ค่าน้ำหนักคะแนน GAT คิดเป็นร้อยละ70

พิจารณากลุ่มนักเรียนนักศึกษา ปวช./กศน.
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดเป็นร้อยละ 20

2. ผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นต่ำ จะพิจารณา 4 กลุ่มสาระดังนี้
   - ภาษาไทย              ร้อยละ 22
   - คณิตศาสตร์            ร้อยละ 20
   - สังคมศาสตร์           ร้อยละ 22
   - ภาษาต่างประเทศ     ร้อยละ 15ค่าธรรมเนียมการสมัคร   : 350 บาท 

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง