รับตรง59 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 59 13:56 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
12 เม.ย. 2559 - 30 พ.ค. 2559
ชำระเงิน
12 เม.ย. 2559 - 31 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
14 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
22 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 26 สาขา จำนวน : 1,590 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ 100 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง 80 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 50 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสุขขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 30 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 50 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
9. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสหกรรม 50 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
10. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 60 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
11. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 30 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
12. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร 40 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
13. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 60 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
14. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 20 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
15. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 80 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
16. คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 40 2.00 ไม่ระบุ

GAT/PAT

สัมภาษณ์
17. คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 150 2.00 ไม่ระบุ

GAT/PAT

สัมภาษณ์
18. คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 20 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
19. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 40 2.00 จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
20. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
21. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 250 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
22. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 60 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
23. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารองค์การ 60 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
24. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 60 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
25. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 60 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
26. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาสาธรณสุขศาสตร์ 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage                        
                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา ในโควตาขยายโอกาศทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)
ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ      
 
UploadImage
คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2. เป็นผู้
สำเร็จศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. ผู้สนใจสมัครหลัูตสูตรเฉพาะ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ต้องสำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้
   - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง

   - สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม
   - สาขาวิชาสำรวจ สาขางานสำรวจ
   - สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา


​ ต้องสำเร็จการศึกษา ปวส. สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้
   - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาเทคนิคการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง

   - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนสาขาออกแบบตกแต่งภายใน สาขางานตกแต่งภายใน
   - สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาออกแบบาถปัตยกรรม
   - สาขาวิชาสำรวจ สาขางานสำรวจ
   - สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขางานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สาขาระบบสื่อสารวิทยุ
   - สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขางานเทคโนโลยีวัดและควบคุม สาขางานเทคโนโลยีปิโตเลียม สาขาเทคโนโลยีแก๊ส สาขามาตรวิทยา สาขาเทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   - สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา
   - สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขางานเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์
ต้องสำเร็จการศึกษา ปวส. ไม่เกิน 5 ปี สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้
   - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   - สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   - สาขาเทคโนโลยีคมนาคม
   - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   - สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
   - สาขาพาณิชอิเล็กทรอนิกส์

4. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้


UploadImage
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก

1. พิจารณาจากผลการเรียน(GPAX)
2. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระวิชา 
3. พิจารณาจากผลคะแนนการสอบ GAT PAT O-NET
4. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 
ซึ่งมีผลการสอบผ่าน/ไม่ผ่าน

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง