รับตรง59 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล (รอบ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 59 17:25 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
12 เม.ย. 2559 - 20 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
27 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
31 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
31 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : 125 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 30 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร 35 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 30 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 30 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
 
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล (รอบ 2)

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร                                                     12 เม.ย.- 20 พ.ค. 2559  
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                   27 พ.ค. 2559

สอบสัมภาษณ์                                                      31 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา                          31 พ.ค. 2559


สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ         : 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)  จำนวน 35 คน

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา(ภาคพิเศษ)    จำนวน 30 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล(ภาคพิเศษ)  จำนวน 30 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์(ภาคพิเศษ)  จำนวน 30 คน


คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหน่วยกิตสะสมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  2. มีผลการทดสอบ GAT ,PAT1 PAT2 และ PAT3


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. พิจารณาจากคะแนนตามองค์ประกอบ และค่าน้ำหนัก ดังนี้
- GAT
        ร้อยละ 15
- PAT1      ร้อยละ 25
- PAT2      ร้อยละ 25 
- PAT3
      ร้อยละ 25
- คะแนนการสอบสัมภาษณ์      ร้อยละ 10

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง