รับตรง59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 59 17:26 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
08 เม.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
15 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
15 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 40 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 40 ไม่ใช้ จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ)

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร                                                     8 เม.ย.- 8 มิ.ย. 2559  
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                   10 มิ.ย. 2559

สอบสัมภาษณ์                                                      15 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา                          15 มิ.ย. 2559


สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ         :  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ภาคพิเศษ)  40 คน

คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2. มีผลการทดสอบ GAT และ O-NET

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. พิจารณาจากคะแนนตามองค์ประกอบ และค่าน้ำหนัก ดังนี้
- GAT
         ร้อยละ 40
- GPAX      ร้อยละ 20
- O-NET     ร้อยละ 40 

2. คะแนนการสอบสัมภาษณ์  

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง