รับตรง59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) (เรียน 4 ปี 3 ปริญญา จาก 3 ประเทศ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 59 17:29 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 20 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
24 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
28 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
31 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
04 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
07 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 30 2.50 จบ ม.6

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

                        คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) (เรียน 4 ปี  3 ปริญญา จาก 3 ประเทศ)

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร                                                  บัดนี้ - 20 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                      24 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน                                                      28 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                   31 พ.ค. 2559
สอบสัมภาษณ์                                                      4 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                            7 มิ.ย. 2559


สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ 

รับจำนวน 30 คน ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร 3 ปริญญา ดังนี้
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) จาก คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
2. Bachelor of Science(B.Sc.) in international Business Admistration จาก Montpelller Business School ประเทศฝรั่งเศล
3. 
Bachelor of Science จาก La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย

คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้ที่สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำว่า 2.50


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก

1. พิจารณาจากการสอบข้อเขียนมีรายวิชาที่ต้องสอบ ดังนี้
 - ควาถนัดเชิงคำนวน
- ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
2. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง