รับตรง59 สาขาการจัดการวิศวกรรม หลักสูตรนานาชาติ (รอบ2/ขยายเวลารับ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 59 16:13 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 10 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
14 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
17 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ) 30 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับเข้าศึกษารับตรง สาขาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage
  
สถานที่จัดการเรียนการสอน  : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ       : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์

จำนวนรับ                            : 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติ 

1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมคณฺตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   - SAT(Re
asoning) or SAT subject test (Math Level || or physics or Chemistry )  ไม่ต่ำกว่า 600
   - ACT(Math) ไม่ต่ำกว่า 24
   - AP test     ไม่ต่ำว่า 4
   - GCE A-Level หรือ GCE AS Level (คณิตศาสตร์) ไม่ต่ำกว่า B

   - GCE O-Level หรือ GCSE หรือ IGCSE (คณิตศาสตร์) ไม่ต่ำกว่า A
   - IB-Diploma ไม่ต่ำกว่า 5
   - NCEA (Level 2 หรือ Level 3) ไม่ต่ำกว่า Merit (M)
   - CU-AAT ไม่ต่ำกว่า 480
   - PAT 1 (วิชาคณิตศาสตร์) หรือ 
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)  ไม่ต่ำกว่า 90 

3. มีผลการสอบวัดระดับทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้(ถ้ามี)
   - IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5
   - CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 65
   - TOEFL(iBT) ไม่ต่ำว่า 61
   - TU-GET ไม่ต่ำกว่า500 
   - GAT ตอน2 ไม่ต่ำกว่า 100
   - ศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ปี
   

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

  การสอบสัมภาษณ์ 
       


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง