รับตรง59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ (สองภาษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 59 16:39 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 30 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ (สองภาษา) 30 ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ(สองภาษา)

ปฏิทินดำเนินการ

รับสมัคร                                                                            บัดนี้ -  30 พ.ค. 2559

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ  : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ(สองภาษา)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 30 คน

คุณสมบัติ 

      เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 
 
พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์
     โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร ไฟล์แนบ

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ทั้งหมด คลิกที่นี่
 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง