รับตรง59 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศกรรมศาสตร์ (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 59 16:46 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 15 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
22 มิ.ย. 2559
สอบข้อเขียน
27 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
04 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
08 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
27 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 87 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง 33 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 19 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 35 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์  โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศกรรมศาสตร์ (รอบ 2)

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร                                                          บัดนี้ - 15 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                              22 มิ.ย. 2559
สอบข้อเขียน                                                              27 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                             4 ก.ค. 2559
สอบสัมภาษณ์                                                             8 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                  27 ก.ค. 2559สถานที่จัดการเรียนการสอน  : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ       

- สาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง  จำนวน 33 คน
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ                  
จำนวน 19 คน
- สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์                              จำนวน 35 คน

คุณสมบัติ 


1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต และสามารถสมัครสอบได้ในวิธี A และ B อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
A1 ยื่นคะแนนมาตรฐานครบ 2 วิชา (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาละ 100 คะแนน)
    - PAT1 หรือ PAT2
    - PAT3

A2 ยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาละ 50 คะแนน)
    - คณิตศาสตร์
    - ฟิสิกส์
B สอบข้อเขียน กรณีมีผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานต่ำกว่าที่กำหนด ข้อA ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนกับโครงการ
    - คณิตศาสตร์
    - ฟิสิกส์
 
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. พิจารณาจากสอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสต

2.การสอบสัมภาษณ์

อัตราค่าธรรมเนียม : ค่าสมัคร 500 บาท 


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร 
คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง