รับตรง59 โครงการสมทบพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 59 16:54 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
21 พ.ค. 2559 - 15 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
24 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
28 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
30 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 39 สาขา จำนวน : 685 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
5. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
6. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(2 ภาษา) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
7. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
8. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
9. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ(ภาษาอังกฤษ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
12. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
13. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
14. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
15. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิตโลจิสติกส์(นานาชาติ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
16. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตภัณฑ์เครื่องกล 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
17. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
18. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตภัณฑ์เครื่องกลทำความเย็นและการปรับอากาศ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
19. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
20. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
21. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
22. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัและระบบอัตโนมัติ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
23. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
24. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรนาคมอุตสาหการ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
25. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
26. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปราจีนบุรี) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
27. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(ปราจีนบุรี) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
28. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง(ปราจีนบุรี) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
29. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ(ปราจีนบุรี) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
30. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์(ปราจีนบุรี) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
31. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนา(ปราจีนบุรี) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
32. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม(ปราจีนบุรี) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
33. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า(ปราจีนบุรี) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
34. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม(ระยอง) 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
35. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ(ระยอง) 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
36. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปราจีนบุรี) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
37. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(ปราจีนบุรี) 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
38. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีจักรกลการเกษตร(ปราจีนบุรี) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
39. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า(ปราจีนบุรี) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.6 และปวช. เข้าศึกษาต่อ โดยใช้คะแนน O-NET 

ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่กรุงเทพ ระยองและปราจีนบุรี

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติและจำนวนที่เปิดรับ
   
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage   

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

  1. พิจารณาจากผลคะแนน O-NET 
  2. พิจารณาจากผลคะแนน GAT/PAT และผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

UploadImage
  3. การสอบสัมภาษณ์ 

อัตราค่าธรรมเนียม : 

UploadImage

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง