รับตรง59 รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์อย่างเดียว ไม่กำหนด GPAX)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 59 22:22 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 มี.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
2. คณะศิลปศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
3. คณะบริหารธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
4. คณะนิติศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
5. คณะนิเทศศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
6. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีวอุตสาหกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  รับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะสังคมลงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร 11 มี.ค.- 31 พ.ค. 2559

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ       

- คณะสังคมลงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีวอุตสาหกรรม


คุณสมบัติ 

 1. เป็นผู้ที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช., ปวส., หรือเทียบเท่า
 2. สมัครรอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 เท่านั้น
 3. ไม่กำหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)
 4. มีผลการสอบวิชาความถนัดทั่วไป(GAT) และผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

 
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

 พิจารณาจากสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง