รับตรง59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม(หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรนานาชาติ/สองปริญญา) คณะวิทยาศาสตร์ แบบโควตา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 59 02:25 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
25 เม.ย. 2559 - 15 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
20 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
27 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
30 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 60 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม(นานาชาติ) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม(นานาชาติ/สองปริญญา) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

          คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับเข้าศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม(หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรนานาชาติ/สองปริญญา)

ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage
  
สถานที่จัดการเรียนการสอน  : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ      

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม(นานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม(นานาชาติ/สองปริญญา)

จำนวนรับ                            : สาขาวิชาละ 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติ 

   สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
   
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

  - พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ เพื่อดูความสามารถเชาว์ปัญญา บุคลิกภาพ และสภาพร่างกาย
       


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง