รับตรง59 ภาคนอกเวลาราชการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 59 02:28 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 เม.ย. 2559 - 12 ก.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
14 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
23 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
29 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 23 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
9. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
11. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
12. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
13. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
14. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
15. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
16. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
17. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
18. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
19. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
20. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
21. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
22. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
23. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ปฏิทินการรับสมัคร

UploadImage

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ 

UploadImage
 
คุณสมบัติทั่วไป

1. สำเร็จหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่า

2. หลักสูตรปริญญาตรี(เทียบโอน) จะต้องเป็นผู้สำเร็จระดับปวช.

3. กรณีจบจากต่างประเทศต้องมีใบเทียบความรู้เทียบเท่ามัธยมปลาย หรือเทียบเท่าหลักเกณฑ์การพิจารณา


พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

 

ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

ลิงค์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง