รับตรง59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 59 11:13 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ค. 2559 - 09 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
13 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
13 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 40 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
 
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ         :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร(ภาคพิเศษ)  40 คน

คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2. มีผลการทดสอบ GAT PAT1และ O-NET(ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์)

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. พิจารณาจากคะแนนตามองค์ประกอบ และค่าน้ำหนัก ดังนี้
- GAT
         ร้อยละ 40
- PAT1        ร้อยละ 30
- O-NET     ร้อยละ 30 

2. คะแนนการสอบสัมภาษณ์ 

 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 300 บาท

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง