รับตรง59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 59 04:58 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
25 เม.ย. 2559 - 19 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
25 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
31 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
06 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 100 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 100 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
         
                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ         :  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังฤษ(ภาคพิเศษ)  100 คน

คุณสมบัติ

  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2. มีผลการทดสอบ GATตอนที่ 1 และ 2

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. พิจารณาจากคะแนน GAT  ตอนที่ 1 และ 2       
2. คะแนนการสอบสัมภาษณ์ 

 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 350 บาท

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง