รับตรง59 โควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 59 04:58 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
25 เม.ย. 2559 - 27 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
03 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
06 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
07 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : 330 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 2.50 จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) 100 2.00 จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) 40 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ  
   
UploadImage


คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
2. มีผลคะแนนการสอบ GAT PAT1 และ  PAT2 
3. ผู้สมัครภาคปกติต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 และ ผู้สมัครภาคพิเศษต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
4. ผู้สมัครสาขาวิชาเคมี ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ(ตาไม่บอดสี)


การพิจารณาและเกณฑ์การคัดเลือก

1. พิจารณาจากคุณสมบัติ
2. พิจารณาจากคะแนนผลการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ผลการสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) และ ผลการสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) โดยเรียงลำดับผลคะแนนรวมทุกรายวิชา ตามน้ำหนักความสำคัญของรายวิชาดังนี้
  • ผลคะแนนสอบวิชา GAT            ร้อยละ 10
  • ผลคะแนนสอบวิชา PAT1           ร้อยละ 45
  • ผลคะแนนสอบวิชา PAT2           ร้อยละ 45
               รวม                          100
3.  พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ  
1. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 และครั้งที่ 2/2559
2. ผู้สมัครต้องกรอกคะแนนสอบในใบสมัครและยื่นผลคะแนนทดสอบในวันเข้าสัมภาษณ์
ค่าธรรมเนียมการสมัคร  : สาขาวิชา 300 บาท สมัครเพิ่มอันดับต่อไปสาาวิชาละ 100 บาท


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง