รับตรง59 รังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 59 01:02 น. สนใจสมัคร : 10
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
18 เม.ย. 2559 - 15 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 50 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะรังสีเทคนิค สาขารังสีเทคนิค 50 2.75 วิทย์-คณิต

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
UploadImage


รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต

1. กำหนดการรับสมัคร
วันที่ 18 เมษายน 2559 ถึง 15  มิถุนายน  2559 (เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2. วีธีการรับสมัคร
- ซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัยรังสิต ราคา 300 บาท และยื่นใบสมัครโดยตรงที่ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

3. จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ 50 คน

4. เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา
• ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
• สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

5. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครที่จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือมีคะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 50% หรือมีคะแนน PAT2 มากกว่าหรือเท่ากับ 30% ขึ้นไป
4. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน (ให้แนบผล GPAX, GAT, PAT2, และ O-net ในวันที่มาสมัครด้วย)

6. การสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์ เริ่มเดือนมิถุนายน 2559 โดยใช้ระบบนัดหมายวันสัมภาษณ์ และแจ้งให้ผู้สมัครทราบทาง e-mail และโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่ผู้สมัครให้ไว้ ในวันเข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครสามารถนำ portfolio มาแสดงได้ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
• ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 5500-10
• สายด่วนรับสมัคร 0-2791-5500-10
• คณะรังสีเทคนิค โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1706
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยรังสิตทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง