รับตรง59 ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 59 01:05 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
23 พ.ค. 2559 - 30 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
17 มิ.ย. 2559
สอบข้อเขียน
20 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
23 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
27 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
30 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : 117 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 25 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สอบตรง

สัมภาษณ์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สอบตรง

สัมภาษณ์
5. คณะบริหารธุรกิจ 70 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะที่เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ มีดังนี้

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
 1.1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มี 2 รูปแบบ ให้เลือกดังนี้
 
UploadImage

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ทั้ง 4 สาขาวิชาและให้เลือกรูปแบบได้เพียงรูปแบบเดียว

1.2 คณะบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) มีรูปแบบการรับดังนี้

 
UploadImage


คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก

2.1 คุณสมบัติทั่วไป
      2.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
      2.1.2 เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
     2.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 รูปแบบที่ 1
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) กลุ่มสาระวิทย์-คณิต
 ในปีการศึกษา 2558 (จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2559 เท่านั้น)
2. มีคะแนนสอบ PAT1 ไม่ต่่ำกว่า 60 คะแนน และคะแนนสอบ PAT3 ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน
 รูปแบบที่ 2
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระวิทย์-คณิต หรือหากเคยศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาก่อน ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเกิน 1 ครั้ง
2. มีการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานความถนัดทางวิศวกรรม
    2.2.2 คณะบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
    ต้องมีผลการสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ *เฉพาะปีการศึกษา 2557 หรือ2558 เท่านั้น ตามรูปแบบที่กล่าวไว้ในข้อ 1.2 O-NET : 01, 02, 03, 04, 05 และ GAT (ค่าน้ าหนักร้อยละ 40) , PAT1 (ค่าน้ำหนักร้อยละ 60) โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย
 

กำหนดการรับสมัคร

วันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2559         รับสมัครทาง internet เว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559                วันสุดท้ายของการสมัคร 
                                                     มหาวิทยาลัยจะปิดระบบการสมัครในเวลา 16.30 น.

วันที่ 17 มิถุนายน 2559                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้ที่เลือกรูปแบบที่ 2)

วันที่ 20 มิถุนายน 2559                   สอบข้อเขียน (เวลา 08.30 – 12.00 น)
                                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้ที่เลือกรูปแบบที่ 2)  ณ อาคาร 30 ปีชั้น 3   คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 23 มิถุนายน 2559                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2559                   สอบสัมภาษณ์ทุกคณะ ณ คณะที่ได้รับคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2559                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559                 ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ ณ อาคารพลศึกษา งานกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2559         รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ค่าธรรมเนียมการสมัครคณะละ 300 บาท 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาคพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 20,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคปกติ 35,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 12,000 บาท ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท 


ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ภาคพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ภาคปกติ 28,000 บาท/ภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน 14,000 บาท/ภาคการศึกษาลิงก์รับสมัครออนไลน์  คลิกที่นี่
ระเบียบการรับสมัคร    คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง