รับตรง59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (วิทยาลัยนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 59 08:53 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
05 มิ.ย. 2559 - 07 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
08 ก.ค. 2559
สอบข้อเขียน
15 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
15 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
21 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 20 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
 
                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับนักศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)(ครั้งที่ 1)

ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน                    : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร              : วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)(ครั้งที่ 1)

จำนวนที่เปิดรับ                                  : 20 คน
 
คุณสมบัติ 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในและต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
2. ผ่านการ GCSE ,IB หรือ GED  


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ผลการทดสอบด้านดิและผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา
2. พิจารณาจาก
ผลการสอบสัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
     - เจตคติต่อสาขาวิชา   20 คะแนน
     - ความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัลมีเดีย   40 คะแนน
     - ทักษะทางด้านภาษาและความพร้อม   40 คะแนน
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง