รับตรง 59 โครงการพิเศษ สาขาการตลาดนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 59 11:13 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 19 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
19 พ.ค. 2559 - 19 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
ลิงค์รับสมัคร

UploadImage

รายละเอียดหลักสูตร
โครงการปริญญาตรีการตลาดนานาชาติ ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Business Administration Program in Marketing (International Program)

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Communities: AEC) ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรอบรู้ด้านการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการตลาด

  2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านการตลาด อันเป็นพื้นฐานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

  3. เพื่อพัฒนาหลักหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติ ภูมิภาค และระดับนานาชาติ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพภาพวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด ที่มีคุณสมบัติและคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทัดเทียมกับคู่แข่งขันในประเทศและต่างประเทศ

 

กำหนดการเปิดสอน

เปิดการเรียนการสอนเริ่มภาคต้น สิงหาคม 2559

 

1.8 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6) สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนในต่างประเทศต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกระทรวงศึกษาธิการ

2) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

1.9 การคัดเลือกผู้สมัคร

1). ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL Internet-based ไม่ต่ำกว่า 45 Computer-based ไม่ต่ำกว่า 133 Paper-based ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าเพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

 

ระยะเวลาการศึกษา

- หลักสูตรระดับปริญญาตรีใช้ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี  

- วันและเวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00-17.00 น.

 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

หลักสูตรเฉพาะของสถาบันและมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ University of Bournemouth และ Birbeck College ประเทศสหราชอาณาจักร ในรูปแบบการร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ โดยทั้งนี้นิสิตอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบันจากบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง University of Bournemouth หรือ Birbeck College  ประเทศสหราชอาณาจักร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มีการเริ่มเจรจาความเป็นได้ในการจัดทำร่างข้อตกลงความร่วมมือกับ Otto Beisheim School of Management ประเทศเยอรมัน และ Natioanal Chi Nan University ประเทศไต้หวัน ดังนั้น ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มีความพร้อมในการดำเนินเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ Bachelor of Business Administration Program in Marketing (International Program) และสามารถจัดตั้งโครงการปริญญาตรีการตลาดนานาชาติ ภาคพิเศษ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

 

ค่าเล่าเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการปริญญาตรีการตลาดนานาชาติ ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไว้ดังนี้

 
  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย

 

 1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

650,000

บาท

 

จัดเก็บแบบเหมาจ่าย ดังนี้

   
 

ปีการศึกษาที่ 1 เทอมต้น

81,250

บาท

 

ปีการศึกษาที่ 1 เทอมปลาย

81,250

บาท

 

ปีการศึกษาที่ 2 เทอมต้น

81,250

บาท

 

ปีการศึกษาที่ 2 เทอมปลาย

81,250

บาท

 

ปีการศึกษาที่ 3 เทอมต้น

81,250

บาท

 

ปีการศึกษาที่ 3 เทอมปลาย

81,250

บาท

 

ปีการศึกษาที่ 4 เทอมต้น

81,250

บาท

 

ปีการศึกษาที่ 4 เทอมปลาย

81,250

บาท

 

    กรณีนิสิตปีการศึกษาที่ 4 เทอมปลายที่จะต้องเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งสามารถนับหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ ทางโครงการปริญญาตรีการตลาดนานาชาติ ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยและสุขภาพในการเดินทาง ค่าจัดเตรียมเอกสารในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม 81,250 บาท

 

    2 ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนิสิต ภาคการศึกษาละ                    5,000       บาท

    3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 4 เป็นต้นไปภาคการศึกษาละ      25,000     บาท

      4 ค่าธรรมเนียมในการคืนสภาพนิสิต ครั้งละ                           5,000      บาท

      5 ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด วันละ 100 บาท แต่ไม่เกิน       1,000      บาท

การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณค่าปรับตามข้อ 6 ให้นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ดำเนินการจนถึงวันที่มาดำเนินการ โดยนับวันหยุดราชการรวมเข้าด้วย เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน

     6 ค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

 

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง