รับตรง59 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 59 04:41 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ค. 2559 - 10 มิ.ย. 2559
ชำระเงิน
02 พ.ค. 2559 - 10 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
15 มิ.ย. 2559
สอบข้อเขียน
18 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
21 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
24 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
30 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 135 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 75 ไม่ใช้ จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 60 ไม่ใช้ จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
 
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ       


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน  75  คน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจำนวน  60  คน

คุณสมบัติ
 

          เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก

1. พิจารณาจากผลคะแนนสอบข้อเขียน


UploadImage

2. การสอบสัมภาษณ์


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง