รับตรง59 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทันตสุขภาพของประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 59 04:55 น. สนใจสมัคร : 8
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
10 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะทันตแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 30 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
           
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทันตสุขภาพของประชาชน

ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23(ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ      

UploadImage

คุณสมบัติ

ประเภทรับตรงทั่วไป
1. เป็นผู้สำเร็จศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) วิทย์-คณิต
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. ไม่เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
4. เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง คั้งแต่ม.4 - ม.6 ในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ สระแก้ว และระนอง
5. มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 หรือ 2/2559 ตามองค์ประกอบ และค่าน้ำหนัก และคะแนนขั้นต่ำดังนี้
    - GAT ค่านำหนักร้อยละ 40 คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

    - PAT1 ค่านำหนักร้อยละ 20 คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
    - PAT2 ค่านำหนักร้อยละ 40 คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 20


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไป
2. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์
2. พิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบทัศคติต่อวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 600 บาท


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง