รับตรง59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 59 17:32 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
06 มิ.ย. 2559 - 10 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 50 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร 6 - 10 มิ.ย. 2559

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ  : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 50 คน

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX) ผลคะแนนการสอบ O-NET GAT PAT1 และ  PAT2 


การพิจารณาและเกณฑ์การคัดเลือก

UploadImage


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง