รับตรง59 โครงการตั้งใจเรียนดีที่เรียน (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 59 09:51 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 07 มิ.ย. 2559
ชำระเงิน
ไม่ระบุ - 08 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
16 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
21 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
29 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 11 สาขา จำนวน : 360 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 2.40 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 120 2.40 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 30 2.40 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 30 2.40 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 30 2.40 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 2.40 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 20 2.40 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 30 2.40 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
10. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สัมภาษณ์
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการรัฐ 10 2.75 จบ ม.6

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
 
                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี รับนักศึกษาต่อในโครงการตั้งใจเรียนดีที่เรียน (เพิ่มเติม) 

ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน                    : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎฺธานี

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร        

   
คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 เป็นนักเรียนที่ศึกษาในแผนศึกษาวิทย์ - คณิต เท่านั้น มีผลการเรียน6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.40
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 120
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 30
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 30
วท.บ. สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 30
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 20
วศ.บ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 30
วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
 
 
 
**ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯทุกสาขาวิชาเทอมละ18,000 บาท
10 เป็นนักเรียนที่ศึกษาในแผนศึกษา วิทย์ - คณิต เท่านั้น เท่านั้น  มีผลการเรียนสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50  และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 และในกลุ่มภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50 
ศิลปศาสตร์และ  
วิทยาการจัดการ
บธ.บ สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
***ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เทอมละ16,000 บาท
20 เป็นนักเรียนที่ศึกษาในแผนศึกษาวิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ เท่านั้น  มีผลการเรียน  6ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.40
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 2 ภาษา)
 
***ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 2 ภาษา)เทอมละ32,000 บาท
20 เป็นนักเรียนที่ศึกษาในแผนศึกษาวิทย์– คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ เท่านั้น  มีผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียน
-ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 
- คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50  
รปศ. สาขาวิชาการจัดการรัฐ
 
 
***ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐเทอมละ16,000 บาท
10 เป็นนักเรียนทุกแผนการศึกษามีผลการ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75และมีผลการเรียน
- ในกลุ่มคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
- ในกลุ่มภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50 
- ในกลุ่มสังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา
2. พิจารณาจาก
ผลการสอบสัมภาษณ์ (สำหรับหลักสูตรบัญชี ต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ถึงจะผ่านเกณฑ์)โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง