รับตรง60 โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 59 14:08 น. สนใจสมัคร : 20
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
18 ก.ค. 2559 - 19 ส.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
29 ส.ค. 2559
สัมภาษณ์
06 ก.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
12 ก.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 12 สาขา จำนวน : 510 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการบริการ 50 2.75 จบ ม.6

สัมภาษณ์
2. คณะการบริหารและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 50 2.75 จบ ม.6

สัมภาษณ์
3. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน 50 2.75 จบ ม.6

สัมภาษณ์
4. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาจีนศึกษา 40 2.50 จบ ม.6

สัมภาษณ์
5. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาไทยศึกษา 30 2.50 จบ ม.6

สัมภาษณ์
6. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ ฝรั่งเศษ 30 2.50 จบ ม.6

สัมภาษณ์
7. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
8. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาธุรกิตอิเล็กทรอนิกส์ 40 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สัมภาษณ์
9. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 40 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
10. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 40 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
11. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 40 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
12. วิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต 60 2.75 จบ ม.6

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล

 
                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักศึกษาต่อในโครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ครั้งที่ 3

ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน                    : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร                   

UploadImage

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้


UploadImage

3. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต
4. สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รับเฉพาะสายศิลป์-คณิต


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร 
และผลการเรียนเฉลี่ย 
2. พิจารณาจาก
ผลการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
    - บุคลิกภาพ                                    10 คะแนน

    - เจตคติต่อสาขาวิชา                          10 คะแนน
    - ความรู้ทั่วไป                                  10 คะแนน
    - ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 10 คะแนน


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง