โครงการรับตรง KU Admission (เพิ่มเติมรอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 59 15:53 น. สนใจสมัคร : 33
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
16 มิ.ย. 2559 - 18 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
30 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 80 สาขา จำนวน : 1,252 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิทยาศาสตร์ / วิชาคณิตศาสตร์ 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
2. วิทยาศาสตร์ / วิชาเคมี 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
3. วิทยาศาสตร์ / ชีววิทยา 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
4. วิทยาศาสตร์ / วิชาสถิติ 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
5. วิทยาศาสตร์ / วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
6. วิทยาศาสตร์ / วิชาจุลชีววิทยา 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
7. วิทยาศาสตร์ / วิชาพันธุศาสตร์ 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
8. วิทยาศาสตร์ / วิชาพฤกษศาสตร์ 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
9. วิทยาศาสตร์ / วิชาสัตววิทยา 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
10. วิทยาศาสตร์ / วิชาชีวเคมี 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
11. วิทยาศาสตร์ / วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
12. วิทยาศาสตร์ / วิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
13. วิทยาศาสตร์ / วิชาเคมีอุตสาหกรรม 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
14. วิทยาศาสตร์ / วิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
15. วิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
16. วิศวกรรมศาสตร์ / วิชาวิศวกรรมเคมี 8 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
17. วิศวกรรมศาสตร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 14 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
18. วิศวกรรมศาสตร์ / วิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10 ไม่ใช้ จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
19. วิศวกรรมศาสตร์ / วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 14 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
20. วิศวกรรมศาสตร์ / วิชาวิศวกรรมโยธา 17 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
21. วิศวกรรมศาสตร์ / วิชาวิศวกรรมวัสดุ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
22. วิศวกรรมศาสตร์ / วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
23. วิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 8 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
24. วิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 7 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
25. วิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 23 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
26. เศรษฐศาสตร์ / วิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) 10 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
27. เศรษฐศาสตร์ / วิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) 10 2.00 ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
28. สัตวแพทยศาสตร์ / วิชาสัตวแพทยศาสตร์ 20 3.20 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
29. อุตสาหกรรมเกษตร / วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 15 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
30. อุตสาหกรรมเกษตร / วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 15 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
31. มนุษยศาสตร์ / วิชาภาษาไทย 20 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
32. เกษตร (กำแพงแสน) / วิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
33. เกษตร (กำแพงแสน) / วิชาสัตวศาสตร์ 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
34. เกษตร (กำแพงแสน) / วิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 5 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
35. เกษตร (กำแพงแสน) / วิชาเกษตรศาสตร์ 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
36. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / วิชาภาษาอังกฤษ 10 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
37. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
38. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / วิชาเคมี 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
39. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / วิชาฟิสิกส์ 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
40. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / วิชาจุลชีววิทยา 9 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
41. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
42. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / วิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 15 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
43. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
44. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 30 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
45. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
46. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 20 2.50 ไม่ระบุ

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
47. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / วิชาการท่องเที่ยว 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
48. วิทยาการจัดการ / วิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
49. วิทยาการจัดการ / วิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
50. วิทยาการจัดการ / วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
51. วิทยาการจัดการ / วิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
52. วิทยาการจัดการ / วิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
53. วิทยาการจัดการ / วิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
54. วิทยาการจัดการ / วิชาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
55. วิทยาศาสตร์ ศรีราชา / วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
56. วิทยาศาสตร์ ศรีราชา / วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 40 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
57. วิทยาศาสตร์ ศรีราชา / วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 30 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
58. วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา / วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 15 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
59. วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา / วิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 10 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
60. ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร / วิชาทรัพยากรเกษตร 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
61. ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร / วิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
62. ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร / วิชาเทคโนโลยีการอาหาร 15 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
63. ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร / วิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 15 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
64. ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร / วิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 15 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
65. ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร / วิชาสัตวศาสตร์ 15 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
66. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ / วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
67. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ / วิชาเคมีประยุกต์ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
68. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ / วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
69. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ / วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
70. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ / วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
71. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ / วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
72. ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ / วิชาการบัญชี 30 2.99 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
73. ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ / วิชาการจัดการ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
74. ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ / วิชาการตลาด 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
75. ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ / วิชาการเงิน 50 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
76. ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ / วิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 50 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
77. ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ / วิชานิติศาสตร์ 50 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
78. ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ / วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 50 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
79. สาธารณสุขศาสตร์ / วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 60 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
80. สาธารณสุขศาสตร์ / วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 50 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
ข่าวดี!! ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( KU Admission ) ประจำปีการศึกษา 2559 จะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมรอบที่ 3 ( โดยไม่คิดค่าสมัคร )  ตั้งแต่วันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ทาง www.admission.ku.ac.th น้องๆ คอยติดตามประกาศจำนวนรับ สาขาวิชา และคะแนนขั้นต่ำสุดที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นะคะ 


กำหนดการรับสมัคร 

เปิดระบบรับสมัคร   : วันที่ 16 มิถุนายน   2559       เวลา  09.00 น.

ปิดระบบรับสมัคร    : วันที่ 18  มิถุนายน  2559       เวลา  19.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 มิถุนายน 2559 

สอบสัมภาษณ์ : 22 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 27 มิถุนายน 2559 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 30 มิถุนายน 2559 

สมัครผ่านทางเว็บไซต์  คลิกเลย 

UploadImage
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง