รับตรง 59 (ภาค กศ. บป.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 59 09:56 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
29 มิ.ย. 2559 - 03 ก.ค. 2559
สอบข้อเขียน
13 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 17 สาขา จำนวน : 1,030 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสวัสดิการสังคม 50 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 150 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (การจัดการองค์กรชุมชน) 50 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) 50 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เทียบโอน) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง
7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แขนงการผลิตพืช) 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
8. คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แขนงการผลิตสัตว์) 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
9. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง) 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
10. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง) 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
11. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต (ปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอน) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
12. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอน) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สอบตรง
13. คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 50 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง
14. คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 50 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง
15. คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการ 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง
16. คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง
17. คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาบัญชี 100 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

วันรับสมัคร
     29 มิถุนายน 59 - 3 กรกฎาคม 59

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
ปวส. สมัครได้ **ดูคุณสมบัติเฉพาะสาขาที่ระเบียบการ

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา   :   สอบข้อเขียน

การสมัคร
     จำหน่ายใบสมัคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

สาขา จำนวนที่เปิดรับ

UploadImage
UploadImage

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทั้งหมด คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงหลังแอดมิชชัน คลิกที่นี่
 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง