รับตรง 60 การสมัครสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ KEPT (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 59 11:40 น. สนใจสมัคร : 33
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ค. 2559 - 28 ก.ค. 2559
สอบข้อเขียน
13 ส.ค. 2559 - 14 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
19 ส.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะแพทยศาสตร์ / โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ MDX ไม่ระบุ 3.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) ปีการศึกษา 2560
 
 
           ในปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)  โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการดังกล่าว ดังนี้

1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50   

2.มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันจนถึงวันรับสมัคร โดยมีรายละเอียดเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
    1) TOEFL (Internet Based)             ไม่ต่ำกว่า 52 คะแนน หรือ
    2) IELTS (Academic Module)          ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ
    3) TU-GET                                      ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
    4) CU-TEP                                      ไม่ต่ำกว่า  60 คะแนน หรือ
    5) ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (KEPT) ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
(สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจัดสอบเป็นกรณีพิเศษให้แต่ละภูมิภาค ผู้สมัครสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่  หรือ  คลิกที่นี่ )

3.สอบข้อเขียนโดยต้องมีคะแนนสอบตามที่ คณะแพทยศาสตร์ กำหนด ดังนี้ 
     3.1 วิชาความถนัดทางการแพทย์ และการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
     3.2 วิชาสามัญ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี และชีววิทยาUploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง