รับตรง 59 ปริญญาตรี (รอบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 59 16:42 น. สนใจสมัคร : 7
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
22 มิ.ย. 2559 - 15 ก.ค. 2559
ชำระเงิน
22 มิ.ย. 2559 - 15 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
20 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 30 สาขา จำนวน : 865 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ 40 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
2. คณะศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ 30 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
3. คณะศิลปศาสตร์ / ภาษาจีน 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
4. คณะศิลปศาสตร์ / อาเซียนศึกษา 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
5. คณะศิลปศาสตร์ / สาขาไทยศึกษาบูรณาการ 70 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
6. คณะศิลปศาสตร์ / สาขารัฐศาสตร์ 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
7. คณะศิลปศาสตร์ / นิติศาสตร์ 50 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
8. คณะวิชาการจัดการ / สาขาบัญชี 30 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
9. คณะวิชาการจัดการ / สาขาเศรษฐศาสตร์ 50 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
10. คณะสารสนเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์ 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
11. คณะสารสรเทศศาสตร์ / เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
12. คณะสารสรเทศศาสตร์ / วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 30 2.40 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
13. คณะสารสรเทศศาสตร์ / การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
14. คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
15. คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาเกษตรศาสตร์ (ประมง) 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
16. คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
17. คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
18. คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร / วิศวกรรมไฟฟ้า 20 2.40 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
19. คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร / วิศวกรรมโยธา 20 2.40 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
20. คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 2.40 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
21. คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร / วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 10 2.40 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
22. คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร / วิศวกรรมวัสดุ 20 2.20 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
23. คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร / เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลชายฝั่ง 20 2.40 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
24. คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 2.40 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
25. คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ / สาขากายภาพบำบัด 10 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
26. คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ / สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 50 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
27. คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ / สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
28. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ / สาขาสถาปัตยกรรม 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
29. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ / สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
30. คณะสารสนเทศศาสตร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบพิเศษ)

กำหนดการ

รับสมัคร / ชําระเงินค่าสมัคร   22 มิ.ย. - 15 ก.ค. 59
สอบสัมภาษณ์ / ยืนยันสิทธิ์    สมัครและสอบสัมภาษณ์ได้ทันที
รายงานตัวเข้าศึกษา    20 ก.ค. 59
 
UploadImage


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPAX 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00 

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

1.สอบสัมภาษณ์
2.สอบข้อเขียน ( เฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

ขั้นตอนการสมัคร

1.สมัครผ่านเว็บไซต์  คลิกที่นี่
2.สมัครด้วยตนเอง  
ศึกษารายละเอียดรับสมัครเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

คณะ สาขาและจำนวนที่เปิดรับ

UploadImage
UploadImage

 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง