รับตรง 59 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 59 17:23 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
16 มิ.ย. 2559 - 26 มิ.ย. 2559
ชำระเงิน
16 มิ.ย. 2559 - 26 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
28 มิ.ย. 2559 - 29 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
30 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 14 สาขา จำนวน : 146 ที่นั่ง

ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โครงการคัดเลือกตรง โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (ประจําปการศึกษา 2559)
 
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร  16 - 26 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์    27 มิ.ย. 59
สอบสัมภาษณ์ และ,หรือ สอบข้อเขียน    28-29 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    30 มิ.ย. 59

UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2.มีผลคะแนน GAT , PAT
**ตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละสาขาที่สมัคร 
3.แผนการเรียนตามที่สาขาสมัครกำหนด 
**คุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะ/สาขากำหนด ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ระเบียบการ

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบข้อเขียน (วิชาความถนัดเฉพาะทาง)
**ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ระเบียบการ

การสมัคร

1.สมัครผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่
2.อัตราค่าสมัคร 300 บาท (ชำระผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ)
3.นำเอกสารการสมัครทั้งหมด มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ใบแสดงคะแนนสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
7. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

UploadImage
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง