หลักสูตร 4 ปี (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 59 15:45 น. สนใจสมัคร : 12
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
20 มิ.ย. 2559 - 27 มิ.ย. 2559
ชำระเงิน
20 มิ.ย. 2559 - 27 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
05 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 22 สาขา จำนวน : 421 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. (แบบ ก.) คณะผลิตกรรมการเกษตร / สาขาวิชาเกษตรศาสตร (อารักขาพืช) 20 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง
2. (แบบ ก.) คณะผลิตกรรมการเกษตร / สาขาวิชาเกษตรเคมี 30 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง
3. (แบบ ก.) คณะผลิตกรรมการเกษตร / สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ปฐพีศาสตร) 10 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง
4. (แบบ ก.) คณะผลิตกรรมการเกษตร / สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร) 20 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง
5. (แบบ ก.) วิทยาลัยพลังงานทดแทน / สาขาวิชาพลังงานทดแทน 10 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง
6. (แบบ ก.) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี / สาขาวิชาสัตวศาสตร 5 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง
7. (แบบ ก.) คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการเงิน 15 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง
8. (แบบ ก.) คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 40 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง
9. (แบบ ก.) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 10 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง
10. (แบบ ก.) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 15 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง
11. (แบบ ก.) คณะวิทยาศาสตร / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 35 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง
12. (แบบ ก.) คณะวิทยาศาสตร / สาขาวิชาเคมี 20 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง
13. (แบบ ก.) คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาสถิต 15 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง
14. (แบบ ก.) คณะวิทยาศาสตร / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง
15. (แบบ ก.) คณะวิทยาศาสตร / สาขาวิชาวัสดุศาสตร 30 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง
16. (แบบ ก.) คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 15 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง
17. (แบบ ก.) คณะวิทยาศาสตร / สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 10 2.50 วิทย์-คณิต

สอบตรง
18. (แบบ ก.) วิทยาลัยบริหารศาสตร์ / สาขาวิชาการบริหารทองถิ่น (ภาคพิเศษ-เรียนตอนเย็น) 50 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง
19. (แบบ ข.) คณะศิลปศาสตร / สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง
20. (แบบ ค.) คณะเศรษฐศาสตร / สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ (หลักสูตร 5 ปี) 7 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง
21. (แบบ ค.) คณะศิลปศาสตร / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 11 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง
22. (แบบ ค.) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร / สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 23 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
เปดรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา (ระบบรับตรง) คณะผลิตกรรมการเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร คณะศิลป ศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสารสนเทศแลการสื่อสาร และวิทยาลัยบริหารศาสตร โดยวิธีการคัดเลือก/ สอบคัดเลือก เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ในปการศึกษา 2559

การรับสมัคร แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ

รูปแบบ ก  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2559
รูปแบบ ข และ ค รับสมัครตั้งแต่วันที่  20-27 มิถุนายน 2559 

(เฉพาะรูปแบบ ค) สอบปข้อเขียนวันที่ 1 กรกฏาคม 2559

ประกาศผลสุดท้าย 5 กรกฏาคม 2559


UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เปนผูกําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ เทียบเทา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2558 และจะตองสําเร็จการศึกษา กอนวันที่ 8 สิงหาคม 2559
2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไมต่ํากวากวาเกณฑ ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด

สาขาที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียด

UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage

ขั้นตอนการรับสมัคร

แบบ ก
1.สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต คลิกที่นี่
2.สมัครดวยตนเอง ณ สํานัก บริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารอํานวย ยศสุข ในวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559
3.สั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) หนังสือยินยอมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา และใบชําระเงินคาสมัคร, คาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา (ใบPay-in) และชําระเงินดังกลาว ผาน บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559

แบบ ข และ ค
1. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเท่านั้น คลิกที่นี่ ในวันที่ 20-27 มิถุนายน 2559
2. สั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) และคาสมัคร (ใบPay-in) สามารถชําระเงินคาสมัคร ผาน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 20-27 มิถุนายน 2559

อัตราค่าสมัคร 300 บาท

 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง