โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (สถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 59 18:06 น. สนใจสมัคร : 109
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ส.ค. 2559 - 13 ก.ย. 2559
ชำระเงิน
01 ส.ค. 2559 - 13 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
03 ต.ค. 2559
สอบข้อเขียน
15 ต.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
27 ต.ค. 2559
สัมภาษณ์
04 พ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
18 พ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,การสื่อสารวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่ระบุ 3.25 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาเทคโนโลยีการจัดการ,สาขาการจัดการวิศวกรรม ไม่ระบุ 3.25 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

กำหนดการคัดเลือก โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ
ภาคการศึกษำที่ 1 ปีการศึกษำ 2560 


UploadImage
กำหนดการสอบสำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัดและ ศูนย์สอบ กรุงเทพฯ ต่างกันดูวันและสถานที่สอบให้ละเอียดนะค่ะ

โครงการนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดีเลิศ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ต้องเรียนสายวิทย์ – คณิตฯ เท่านั้น)
-ผู้สมัครจะต้องมีผลกำรศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่ำ 3.25

รายละเอียดทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์  คลิกที่นี่

การคัดเลือก
พิจารณามอบทุนการศึกษาจากคะแนนสอบสูงสุดของผู้เข้าสอบ โดยจะได้รับทุน สร้างปัญญาวิทย์ ทุนเต็มจำนวน (Full) และทุนครึ่งจำนวน (Half) ตำมลำดับ ผู้สมัครโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ แม้ไม่ได้รับทุนการศึกษา แต่คะแนนผ่านเกณฑ์การรับเข้าก็มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรรมศาสตร์ (5 สาขา) 
>>> สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี / วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -ด้านเทคโนโลยี (1 สาขา) >>>สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -ด้านการจัดการ  (2 สาขา) >>>สาขาเทคโนโลยีการจัดการ / การจัดการวิศวกรรม

 
ขั้นตอนการสมัคร
1.สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์  คลิกที่นี่
2.ผู้สมัครสอบโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ต้องชําระค่าสมัครสอบ 500 บาท (โอนผ่านธนาคารที่กําหนด)
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง