รับตรง 60 โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน รอบที่ 1 (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 59 13:31 น. สนใจสมัคร : 87
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ส.ค. 2559 - 13 ก.ย. 2559
ชำระเงิน
01 ส.ค. 2559 - 13 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
03 ต.ค. 2559
สอบข้อเขียน
15 ต.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
27 ต.ค. 2559
สัมภาษณ์
04 พ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
18 พ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,การสื่อสารวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาเทคโนโลยีการจัดการ,สาขาการจัดการวิศวกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

กำหนดการคัดเลือก โครงกำรคัดเลือกตรงโดยสถาบัน รอบที่ 1
ภาคการศึกษำที่ 1 ปีการศึกษำ 2560 


UploadImage
กำหนดการสอบสำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัดและ ศูนย์สอบ กรุงเทพฯ ต่างกันดูวันและสถานที่สอบให้ละเอียดนะค่ะ

โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน รอบที่ 1

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเรียนสายวิทย์ – คณิตฯ เท่านั้น) **ไม่กําหนดเกรดเฉลี่ยสะสมในการสมัครสอบ

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรรมศาสตร์ (5 สาขา) >>> สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี / วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -ด้านเทคโนโลยี (1 สาขา) >>>สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -ด้านการจัดการ  (2 สาขา) >>>สาขาเทคโนโลยีการจัดการ / การจัดการวิศวกรรม

ขั้นตอนการสมัคร
1.สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์  คลิกที่นี่
2.ผู้สมัครสอบโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน ต้องชําระค่าสมัครสอบ 800 บาท (โอนผ่านธนาคารที่กําหนด) 
 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง